Thursday, 07/07/2022 - 23:32|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan

Thực hiện Công văn số 1272/BGDĐT- KHTC ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối họp thực hiện công tác kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017; Đe tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố:...

Ngày ban hành:
10/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực