Friday, 27/05/2022 - 23:08|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan

Thực hiện Công văn số 1251/BGDĐT- GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng GDĐT huyện, thành phổ thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 74/KL-BGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý của các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu các đơn vị, tổ chức kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện một sô nội dung sau:..

Ngày ban hành:
11/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1272/BGDĐT- KHTC ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối họp thực hiện công tác kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017; Đe tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố:...

Ngày ban hành:
10/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực