Sunday, 24/02/2019 - 12:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Căn cứ quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phân cấp Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính...
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
09/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2017 sau:..
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
19/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2017 sau:...
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
19/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ chủ yếu của công tác Tổ chức cán bộ và Phát triển đội ngũ nhà giáo năm học 2017-2018 như sau:...

Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
19/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực