Sunday, 16/06/2019 - 03:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Kế hoạch Đề án Ngoại ngữ 2020 năm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 606/SGDĐT-ĐANN, ngày 19 tháng 9 năm 2016 về việc tổ chức thi cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ cho giáo viên dạy môn tiếng Anh chưa đạt chuẩn trình độ năng lực ngoại ngữ của bậc học. Thời gian nơày 01 và 02 tháng 10 năm 2016; Địa điểm tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình...
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 1727/HD-SNV, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Sở Nội vụ Thái Bình vê việc Hướng dẫn xây dựng Ke hoạch số lượng người làm việc năm 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình, kết quả số lượng người làm việc năm 2016 như sau:....
Ngày ban hành:
27/09/2016
Ngày hiệu lực:
27/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Hướng dẫn số 1803/HD-SNV, ngày 04/12/2015 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, lao động họp đồng theo Nghị định sổ 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đon vị công lập trực thuộc Sở đánh giá phân loại công chức, viên chức hàng năm như sau:...
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Hướng dẫn số 1803/HD-SNV, ngày 04/12/2015 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, lao động họp đồng theo Nghị định sổ 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đon vị công lập trực thuộc Sở đánh giá phân loại công chức, viên chức hàng năm như sau:...
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực