Thứ sáu, 03/02/2023 - 13:21|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 105 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp: Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp: Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học: Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Sát nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ - tin học Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Sát nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ - tin học Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Sát nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ - tin học Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học: Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học: Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp: Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp: Thái Bình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực