Sunday, 12/07/2020 - 05:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục; ...
Ngày ban hành:
16/11/2017
Ngày hiệu lực:
16/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 25/7/2017, Sở GD&ĐT đã có văn bản số 472/SGDĐT-KHTC gửi phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở về việc hướng dẫn công tác tài chính, csvc - Thiết bị dạy học năm học 2017-2018 để các đơn vị có căn cứ tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Qua kết quả Thanh tra đầu năm học 2017-2018 ở một số cơ sở giáo dục theo Quyết định số 295/SGDĐT ngày 11/9/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình; Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 3721/UBND-KGVX ngày 28/9/2017 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học; Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu:...
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
04/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ- CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tố chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Căn cứ thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018;...
Ngày ban hành:
02/10/2017
Ngày hiệu lực:
02/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; ...
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực