Sunday, 12/07/2020 - 06:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; ...
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch số 21/KH-BCĐ ngày 31/8/2017 của Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình về kiêm tra, giám sát việc thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng, môi trường, không khói thuốc tỉnh Thái Bình năm 2017. Ban chỉ đạo phòng chống, tác hại của thuốc lá Tinh Thái Bình sỗ tiến hành kiếm tra việc thực hiện luật phònẹ, chống tác hại cua thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại một số cơ quan đơn vị trong đó có các trường THPT, trên địa bàn tỉnh Thái Bình...
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 2754/ƯBND-NC ngày 21/7/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Thanh tra công vụ; thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2017, Sở GD&ĐT tiến hành thanh tra công vụ năm 2017 và thanh tra một sô hoạt động đầu năm học 2017-2018. Đe việc thanh tra được thực hiện đúng kế hoạch, có chất lượng, Sở GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT công lập, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:..
Ngày ban hành:
12/09/2017
Ngày hiệu lực:
12/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 18 tháng 8 năm 2017 Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2870/QĐ-BGDĐT: "Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về Giáo dục của UBND tỉnh Thái Bình"....
Ngày ban hành:
22/08/2017
Ngày hiệu lực:
22/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực