Friday, 03/02/2023 - 14:36|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ công văn số 149/VKHGDVN-ĐGGD ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc Khảo sát lớp 2 - vòng RISE VN, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1251/BGDĐT- GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng GDĐT huyện, thành phổ thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế koạch năm học 2017- 2018; nhằm nâng cao năng lực cho CBQL và giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn “Đổi mới phương pháp dạy học theo định hưóng phát triển năng lực học sinh”:...

Ngày ban hành:
23/11/2017
Ngày hiệu lực:
23/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực