Tuesday, 20/08/2019 - 16:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 330/KH-CAT-SGDĐ ngày 16/03/2018 của Công An tỉnh- Sở Giáo dục và Đào đạo về việc Phối họp khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục (viết tắt Ke hoạch sổ 330-KH/BGDĐT-BCA). Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện hiệu quả các nội dung sau:

Ngày ban hành:
20/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 693/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) v/v báo cáo tình hình thực hiện nền nếp, kỉ luật trong trường học, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện với nội dung như sau:

Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực