Sunday, 16/12/2018 - 18:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-CĐN ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công đoàn ngành về việc tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ban Thường vụ Công đoàn ngành yêu cầu đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triến khai việc thực hiện chế độ nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
09/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1035-CV/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 20-HD/BTCTU, ngày 19/01/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng công tác cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT công lập, Trung tâm GDTX tỉnh Thái Bình, Trường Mầm non Hoa Hồng (sau đây gọi tắt là các đơn vị) một số nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2018,  như sau:

Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực